MPU-6050 con quay hồi chuyển và gia tốc góc

45.000

MPU-6050 tích hợp 6 trục cảm biến:
+ con quay hồi chuyển 3 trục (3-axis MEMS gyroscope)
+ cảm biến gia tốc 3 chiều (3-axis MEMS accelerometer)