74HC245 Octal bus tranceiver; 3-state

4.000

Đóng vỏ: TSSOP-20