Tụ Ceramic (tụ Đất) 56 – 56pF (giá 10 chiếc)

1.000