Tụ Ceramic (tụ Đất) 33 – 33pF (giá 10 chiếc)

1.000