Tụ Ceramic (tụ Đất) 22 – 22pF (giá 10 chiếc)

1.000