Tụ Mica 2A104J – 100nF 100V 5%

400

Tụ Mica (Mylar): 2A104J giá trị 100nF sai số 5% điệp áp hoạt động tối đa 100V