Hiển thị tất cả 3 kết quả

Chọn theo giá trị: 0.1R, 0.22R, 0.33R, 10R, 22R, 33R, 39R, 47R, 56R, 68R, 82R, 100R, 120R, 150R, 200R, 220R, 270R, 330R, 390R, 470R, 560R, 680R, 820R, 1K, 1K2, 1K5, 2K, 2K2, 2K7, 3K3, 3K9, 4K7, 5K6, 6K8, 8K2, 10K, 15K, 18K, 22K, 33K, 39K, 47K, 56K, 68K, 82K, 100K, 120K, 150K, 200K, 330K, 470K, 560K, 680K, 820K, 1M

Chọn theo sai số: 1%

Theo công suất: 1/4W, 1/2W, 5W