LED 7 thanh 4 số A chung, màu đỏ, 0.56 inch

8.000