DRV134 Audio-Balanced Line Drivers – chính hãng Texas Instruments

160.000

Sản phẩm chính hãng Texas Instruments

chân cắm DIP-8