Đế đồng, trụ đồng M3 – 30mm (2 đầu đực – cái)

3.000