Đế đồng, trụ đồng M3 – 20mm (2 đầu đực – cái)

2.000