Đế đồng, trụ đồng M3 – 10mm (2 đầu đực – cái)

1.000