Đế đồng, trụ đồng M3 – 40mm (2 đầu đực – cái)

4.000