Cầu đấu dây domino (Terminal) KF7.62 – 3P

2.500

Khoảng cách chân 7.62mm, Vít M3, 300V,  20A