Module led nháy theo nhạc 16×2 (stereo)

150.000

Module đã được hàn sẵn linh kiện và Test OK