Mỏ hàn nung điều chỉnh nhiệt độ (lõi gia nhiệt sứ)

140.000