LM35 cảm biến đo nhiệt độ

18.000

Mô tả: LM35 cảm biến đo nhiệt độ,  tăng + 10.0 mV/°C, đo từ  −55° to +150°C

Kiểu vỏ: TO-92