6A10 Diode đơn 6A 1000V

2.000

Diode đơn 6A/1000v