10A10 Diode đơn 10A 1000V

2.200

Diode đơn 6A/1000v